Zakres usług

Prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • kupna i sprzedaży ruchomości i nieruchomości,
 • odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania,
 • opiniowanie projektów umów oraz ogólnych warunków umów,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • zasiedzenia,
 • ochrony posiadania,
 • zniesienia współwłasności

Windykacja należności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie projektów ugód przedsądowych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • reprezentacja w sprawach sądowych oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Odszkodowania

 • zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego, głównie szkód komunikacyjnych i
  zaniedbania obowiązków,
 • o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb oraz z tytułu utraconych korzyści,
 • o odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej,
 • o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej,
 • o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej,
 • o odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej i majątkowej,
 • zadośćuczynienie z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym,
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytuły wypadków przy pracy

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód i separację,
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci i małżonka (podwyższenie ,obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • władzę rodzicielską (pozbawienie lub ograniczenie),
 • kontakty (uregulowanie, ograniczenie, zakaz kontaktów),
 • przysposobienie,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa,
 • rozstrzygniecie o istotnych sprawach rodziny,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia,

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
 • sądowe oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikami.

Prawo karne

 • udział w postępowania przygotowawczym jako obrońca podejrzanego oraz pełnomocnik
  pokrzywdzonego,
 • udział w postępowaniu karnym jako obrońca oskarżonego, pełnomocnik oskarżyciela
  posiłkowego i oskarżyciela prywatnego,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym w sprawach o
  odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary,
 • sprawy o wykroczenia.